با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ImanagedTestDevice.DeviceEventResponse

public static class IManagedTestDevice.DeviceEventResponse
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.device.IManagedTestDevice.DeviceEventResponse


ظرفی برای پاسخ به IManagedTestDevice#handleAllocationEvent(DeviceEvent)