با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry

public static class CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.device.cloud.CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry


نمایشی از یک ورودی گزارش شناخته شده برای دستگاه های راه دور.

خلاصه

زمینه های

public String logName

public String path

public LogDataType type

زمینه های

logname

public String logName

مسیر

public String path

نوع

public LogDataType type