با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

EmulatorMemoryCpuCapturer

public class EmulatorMemoryCpuCapturer
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.device.metric.EmulatorMemoryCpuCapturer


خلاصه

سازندگان عمومی

EmulatorMemoryCpuCapturer ( ITestDevice device)

روش های عمومی

float getCpuUsage ()
long getPssMemory ()

سازندگان عمومی

EmulatorMemoryCpuCapturer

public EmulatorMemoryCpuCapturer (ITestDevice device)

مولفه های
device ITestDevice

روش های عمومی

getCpuUsage

public float getCpuUsage ()

برمی گرداند
float

getPssMemory

public long getPssMemory ()

برمی گرداند
long