درای رانر

public final class DryRunner
extends Runner

java.lang.object
org.junit.runner.runner
com.android.tradefed.lite.DryRunner


به‌جای اجرای واقعی، آزمایش‌ها را به‌طور شفاف خشک اجرا می‌کند.

این به یک شی توضیحات نیاز دارد تا بداند کدام آزمایش را جعل کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

DryRunner (Description desc)

یک DryRunner جدید با استفاده از آبجکت Description می سازد

روش های عمومی

Description getDescription ()

void run (RunNotifier notifier)

سازندگان عمومی

درای رانر

public DryRunner (Description desc)

یک DryRunner جدید با استفاده از آبجکت Description می سازد

روش های عمومی

getDescription

public Description getDescription ()

برمی گرداند
Description

اجرا کن

public void run (RunNotifier notifier)

مولفه های
notifier RunNotifier