ITerribleFailureHandler

public interface ITerribleFailureHandler

com.android.tradefed.log.ITerribleFailureHandler


یک رابط برای رسیدگی به خرابی های وحشتناک از LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)

همچنین ببینید:

خلاصه

روش های عمومی

abstract boolean onTerribleFailure (String description, Throwable cause)

هنگامی که یک شکست وحشتناک در LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable) رخ می دهد، راه اندازی می شود.

روش های عمومی

در مورد شکست وحشتناک

public abstract boolean onTerribleFailure (String description, 
                Throwable cause)

هنگامی که یک شکست وحشتناک در LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable) رخ می دهد، راه اندازی می شود.

مولفه های
description String : خلاصه ای از شکست وحشتناکی که رخ داده است

cause Throwable : (اختیاری) حاوی رد پشته شکست وحشتناک است

برمی گرداند
boolean درست در صورت مدیریت موفقیت آمیز، نادرست در غیر این صورت