با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ITerribleFailureHandler

public interface ITerribleFailureHandler

com.android.tradefed.log.ITerribleFailureHandler


رابطی برای مدیریت خرابی های وحشتناک LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)

همچنین مشاهده کنید:

خلاصه

روشهای عمومی

abstract boolean onTerribleFailure (String description, Throwable cause)

هنگامی که یک شکست وحشتناک در LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable) رخ می دهد LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)

روشهای عمومی

onTerribleFailure

public abstract boolean onTerribleFailure (String description, 
                Throwable cause)

هنگامی که یک شکست وحشتناک در LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable) رخ می دهد LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)

مولفه های
description String : خلاصه ای از شکست وحشتناک رخ داده است

cause Throwable : (اختیاری) حاوی رد پایانی از شکست وحشتناک است

برمی گردد
boolean در مورد موفقیت آمیز بودن درست است ، در غیر این صورت نادرست است