با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

فیلتر BugreportCollector

public static final enum BugreportCollector.Filter
extends Enum< BugreportCollector.Filter > implements BugreportCollector.SubPredicate

java.lang. موضوع
java.lang.Enum < com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Filter >
com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Filter


خلاصه

مقادیر Enum

BugreportCollector.Filter WITH_ANY

BugreportCollector.Filter WITH_FAILING

BugreportCollector.Filter WITH_PASSING

روشهای عمومی

static BugreportCollector.Filter valueOf (String name)
static final Filter[] values ()

مقادیر Enum

با هر کاری

public static final BugreportCollector.Filter WITH_ANY

با_فایل کردن

public static final BugreportCollector.Filter WITH_FAILING

با_گذشتن

public static final BugreportCollector.Filter WITH_PASSING

روشهای عمومی

ارزش

public static BugreportCollector.Filter valueOf (String name)

مولفه های
name String

برمی گردد
BugreportCollector.Filter

ارزش های

public static final Filter[] values ()

برمی گردد
Filter[]