با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

BugreportCollector.Freq

public static final enum BugreportCollector.Freq
extends Enum< BugreportCollector.Freq > implements BugreportCollector.SubPredicate

java.lang. موضوع
java.lang.Enum < com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Freq >
com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Freq


خلاصه

مقادیر Enum

BugreportCollector.Freq EACH

BugreportCollector.Freq FIRST

روشهای عمومی

static BugreportCollector.Freq valueOf (String name)
static final Freq[] values ()

مقادیر Enum

هر یک

public static final BugreportCollector.Freq EACH

اولین

public static final BugreportCollector.Freq FIRST

روشهای عمومی

ارزش

public static BugreportCollector.Freq valueOf (String name)

مولفه های
name String

برمی گردد
BugreportCollector.Freq

ارزش های

public static final Freq[] values ()

برمی گردد
Freq[]