با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

BugreportCollector.SubPredicate

public static interface BugreportCollector.SubPredicate

com.android.tradefed.result.BugreportCollector.SubPredicate