وضعیت فراخوانی

public final enum InvocationStatus
extends Enum< InvocationStatus >

java.lang.object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.InvocationStatus >
com.android.tradefed.result.InvocationStatus


یک شماره کمکی برای نشان دادن وضعیت فراخوانی

خلاصه

مقادیر Enum

InvocationStatus BUILD_ERROR

InvocationStatus FAILED

InvocationStatus SUCCESS

روش های عمومی

static InvocationStatus valueOf (String name)
static final InvocationStatus[] values ()

مقادیر Enum

BUILD_ERROR

public static final InvocationStatus BUILD_ERROR

ناموفق

public static final InvocationStatus FAILED

موفقیت

public static final InvocationStatus SUCCESS

روش های عمومی

ارزش

public static InvocationStatus valueOf (String name)

مولفه های
name String

برمی گرداند
InvocationStatus

ارزش های

public static final InvocationStatus[] values ()

برمی گرداند
InvocationStatus[]