با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

RetryResultForwarder

public class RetryResultForwarder
extends ResultForwarder

java.lang.object
com.android.tradefed.result.ResultForwarder
com.android.tradefed.result.RetryResultForwarder


Extension of ResultForwarder که همیشه به یک عدد تلاش معین فشار می آورد.

خلاصه

سازندگان عمومی

RetryResultForwarder (int attemptNumber, ITestInvocationListener... listeners)

روش های عمومی

void testRunStarted (String runName, int testCount)

شروع اجرای آزمایشی را گزارش می دهد.

void testRunStarted (String runName, int testCount, int attemptNumber)

شروع اجرای آزمایشی را گزارش می دهد.

سازندگان عمومی

RetryResultForwarder

public RetryResultForwarder (int attemptNumber, 
        ITestInvocationListener... listeners)

مولفه های
attemptNumber int

listeners ITestInvocationListener

روش های عمومی

testRunStarted

public void testRunStarted (String runName, 
        int testCount)

شروع اجرای آزمایشی را گزارش می دهد.

مولفه های
runName String : نام اجرای آزمایشی

testCount int : تعداد کل تست ها در اجرای آزمایشی

testRunStarted

public void testRunStarted (String runName, 
        int testCount, 
        int attemptNumber)

شروع اجرای آزمایشی را گزارش می دهد.

مولفه های
runName String : نام اجرای آزمایشی

testCount int : تعداد کل تست ها در اجرای آزمایشی

attemptNumber int : شماره سفارش، شناسایی تلاش‌های مختلف یک runName که چندین بار اجرا می‌شوند. تلاش Number با 0 ایندکس شده است و هر زمان که اجرای جدیدی اتفاق می افتد باید افزایش یابد. به عنوان مثال، یک تست 3 بار به صورت دانه ای تکرار می شود، باید 4 اجرا در مجموع تحت همان runName داشته باشد و numberNumber از 0 تا 3 باشد.