با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

TestSummary.TypedString

public static class TestSummary.TypedString
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.result.TestSummary.TypedString


خلاصه

سازندگان عمومی

TypedString (String string)
TypedString (String string, TestSummary.Type type)

روش های عمومی

String getString ()
TestSummary.Type getType ()
String toString ()

سازندگان عمومی

TypedString

public TypedString (String string)

مولفه های
string String

TypedString

public TypedString (String string, 
                TestSummary.Type type)

مولفه های
string String

type TestSummary.Type

روش های عمومی

getString

public String getString ()

برمی گرداند
String

getType

public TestSummary.Type getType ()

برمی گرداند
TestSummary.Type

toString

public String toString ()

برمی گرداند
String