با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

DefaultRemoteAndroidTestRunner

public class DefaultRemoteAndroidTestRunner
extends RemoteAndroidTestRunner

java.lang. موضوع
com.android.ddmlib.testrunner.RemoteAndroidTestRunner
com.android.tradefed.result.ddmlib.DefaultRemoteAndroidTestRunner


پسوند ddmlib RemoteAndroidTestRunner برای تنظیم برخی موارد پیش فرض برای موارد استفاده Tradefed.

خلاصه

سازندگان عمومی

DefaultRemoteAndroidTestRunner (String packageName, String runnerName, IShellEnabledDevice remoteDevice)

روشهای عمومی

IInstrumentationResultParser createParser (String runName, listeners) createParser (String runName, listeners)

سازندگان عمومی

DefaultRemoteAndroidTestRunner

public DefaultRemoteAndroidTestRunner (String packageName, 
        String runnerName, 
        IShellEnabledDevice remoteDevice)

مولفه های
packageName String

runnerName String

remoteDevice IShellEnabledDevice

روشهای عمومی

ایجادParser

public IInstrumentationResultParser createParser (String runName, 
         listeners)

مولفه های
runName String

listeners

برمی گردد
IInstrumentationResultParser