با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

SuiteResultReporter.ModulePrepTimes

public static class SuiteResultReporter.ModulePrepTimes
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultReporter.ModulePrepTimes


نگهدارنده شی برای آماده سازی و از بین بردن زمان یک ماژول.

خلاصه

زمینه های

public final long mPrepTime

public final long mTearDownTime

سازندگان عمومی

ModulePrepTimes (long prepTime, long tearTime)

روشهای عمومی

String toString ()

زمینه های

mPrepTime

public final long mPrepTime

mTearDownTime

public final long mTearDownTime

سازندگان عمومی

ModulePrepTimes

public ModulePrepTimes (long prepTime, 
                long tearTime)

مولفه های
prepTime long

tearTime long

روشهای عمومی

toString

public String toString ()

برمی گردد
String