KeyguardStatusChecker

public class KeyguardStatusChecker
implements ISystemStatusChecker extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.suite.checker.KeyguardStatusChecker


وضعیت کلید محافظ را پس از اجرای ماژول بررسی می کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

KeyguardStatusChecker ()

روشهای عمومی

StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

وضعیت سیستم را پس از اجرای ماژول آزمایش بررسی کنید.

سازندگان عمومی

KeyguardStatusChecker

public KeyguardStatusChecker ()

روشهای عمومی

postExecutionCheck

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

وضعیت سیستم را پس از اجرای ماژول آزمایش بررسی کنید اگر چک در اینجا مطلوب است ، زیر کلاس باید این روش را نادیده بگیرد. پیاده سازی باید مقدار boolean را بازگرداند تا نشان دهد که آیا بررسی وضعیت از کار افتاده است یا خیر.

مولفه های
device ITestDevice : ITestDevice که می توان چک ها را بر اساس آن انجام داد.

برمی گردد
StatusCheckerResult نتیجه بررسی وضعیت سیستم

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException