نصب ApkSetup

public class InstallApkSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.InstallApkSetup


یک ITargetPreparer که یک یا چند apk را روی سیستم فایل نصب می‌کند.

این کلاس فقط باید برای نصب apk از سیستم فایل استفاده شود که همه نسخه‌های آزمایش به apk بودن روی سیستم فایل متکی باشند. برای آزمایش‌هایی که از TestAppInstallSetup برای نصب apk از فایل فشرده آزمایشی استفاده می‌کنند، از --alt-dir استفاده کنید تا یک فهرست جایگزین در سیستم فایل حاوی apk برای سایر تنظیمات آزمایشی مشخص کنید (به عنوان مثال، اجراهای محلی که در آن فایل فشرده آزمایشی موجود نیست) .

خلاصه

سازندگان عمومی

InstallApkSetup ()

روش های عمومی

void setApkPaths ( paths) setApkPaths ( paths)

مسیرهای APK را تنظیم می کند.

void setThrowIfInstallFail (boolean throwIfInstallFail)

در صورت عدم موفقیت نصب، پرتاب را تنظیم کنید.

void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

روش های محافظت شده

getApkPaths ()

سازندگان عمومی

نصب ApkSetup

public InstallApkSetup ()

روش های عمومی

setApkPaths

public void setApkPaths ( paths)

مسیرهای APK را تنظیم می کند. در معرض آزمایش قرار گرفته است.

مولفه های
paths

setThrowIfInstallFail

public void setThrowIfInstallFail (boolean throwIfInstallFail)

در صورت عدم موفقیت نصب، پرتاب را تنظیم کنید. در معرض آزمایش قرار گرفته است.

مولفه های
throwIfInstallFail boolean

برپایی

public void setUp (ITestDevice device, 
                IBuildInfo buildInfo)

مولفه های
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

پرتاب می کند
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

روش های محافظت شده

getApkPaths

protected  getApkPaths ()

برمی گرداند