LocalEmulatorLaunch

public class LocalEmulatorLaunch
extends BaseEmulatorPreparer

java.lang.object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BaseEmulatorPreparer
com.android.tradefed.targetprep.LocalEmulatorLaunch


TargetPreparer که یک شبیه ساز را به صورت محلی از یک محیط ساخت اندروید راه اندازی می کند.

به شدت توصیه می‌شود قبل از اجرای هر گونه تنظیماتی که شامل این موارد می‌شود، یک عکس فوری شبیه‌ساز (مثلاً شبیه‌ساز اجرا/تولید-فوری) با استفاده از جریان تجاری تهیه کنید.

خلاصه

سازندگان عمومی

LocalEmulatorLaunch ()

روش های عمومی

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

سازندگان عمومی

LocalEmulatorLaunch

public LocalEmulatorLaunch ()

روش های عمومی

برپایی

public void setUp (TestInformation testInformation)

مولفه های
testInformation TestInformation

پرتاب می کند
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

پاره کردن

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

مولفه های
testInformation TestInformation

e Throwable

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException