وقت تلف کن

public class TimeWaster
extends BaseTargetPreparer

java.lang.object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TimeWaster


یک آماده‌کننده هدف ساده برای اتلاف وقت و راه‌اندازی مجدد دستگاه.

خلاصه

سازندگان عمومی

TimeWaster ()

روش های عمومی

void setUp ( TestInformation testInfo)

سازندگان عمومی

وقت تلف کن

public TimeWaster ()

روش های عمومی

برپایی

public void setUp (TestInformation testInfo)

مولفه های
testInfo TestInformation

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError