با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ArtRunTest.AdbShellCommandException

public static class ArtRunTest.AdbShellCommandException
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.ArtRunTest.AdbShellCommandException


یک کلاس استثنایی برای گزارش خطای رخ داده در حین اجرای دستور پوسته ADB.