با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException

public class DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException