IResumableTest

public interface IResumableTest
implements IRemoteTest

com.android.tradefed.testtype.IResumableTest


این رابط منسوخ شده است.
دیگر نیازی به این نیست

یک IRemoteTest که از سرگیری یک آزمایش قبلی قبلی که از قبل IRemoteTest پشتیبانی می کند.

پیاده سازی ها باید روش IRemoteTest#run(ITestInvocationListener) که می تواند حالت ضبط شده قبلی را به خاطر IRemoteTest#run(ITestInvocationListener) ، محل اجرای قبلی را از سر بگیرد.

خلاصه

روشهای عمومی

abstract boolean isResumable ()

روشهای عمومی

قابل استفاده است

public abstract boolean isResumable ()

برمی گردد
boolean true اگر آزمون در حال حاضر از سر گرفته شود.