گیرنده ISetOptionR

public interface ISetOptionReceiver

com.android.tradefed.testtype.ISetOptionReceiver


پیاده سازی این رابط باید دارای Option با نام "set-option" باشد که به HostTest#SET_OPTION_NAME .