با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

NativeBenchmarkTest

public class NativeBenchmarkTest
extends Object implements IDeviceTest , IRemoteTest

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.NativeBenchmarkTest


تستی که یک تست معیار بومی قابل اجرا در دستگاه داده شده را اجرا می کند.

از NativeBenchmarkTestParser برای تجزیه میانگین زمان عملیات در مقابل تأخیر بین عملیات، آن نتایج به ITestInvocationListener می کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

NativeBenchmarkTest ()

روش های عمومی

ITestDevice getDevice ()

دستگاه را تحت آزمایش قرار دهید.

String getModuleName ()

ماژول تست معیار بومی اندروید را برای اجرا دریافت کنید.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

تست ها را اجرا می کند و نتیجه را به شنونده گزارش می دهد.

void setDevice ( ITestDevice device)

دستگاه تحت آزمایش را تزریق کنید.

void setModuleName (String moduleName)

ماژول تست معیار اصلی اندروید را برای اجرا تنظیم کنید.

سازندگان عمومی

NativeBenchmarkTest

public NativeBenchmarkTest ()

روش های عمومی

getDevice

public ITestDevice getDevice ()

دستگاه را تحت آزمایش قرار دهید.

برمی گرداند
ITestDevice دستگاه ITestDevice

getModuleName

public String getModuleName ()

ماژول تست معیار بومی اندروید را برای اجرا دریافت کنید.

برمی گرداند
String نام ماژول تست بومی برای اجرا، یا اگر تنظیم نشده باشد، null شود

اجرا کن

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

تست ها را اجرا می کند و نتیجه را به شنونده گزارش می دهد.

مولفه های
testInfo TestInformation : شی TestInformation حاوی اطلاعات مفید برای اجرای تست ها است.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener نتایج آزمون

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException

setDevice

public void setDevice (ITestDevice device)

دستگاه تحت آزمایش را تزریق کنید.

مولفه های
device ITestDevice : دستگاه ITestDevice مورد استفاده

setModuleName

public void setModuleName (String moduleName)

ماژول تست معیار اصلی اندروید را برای اجرا تنظیم کنید.

مولفه های
moduleName String : نام ماژول تست بومی برای اجرا