با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ArrayUtil

public class ArrayUtil
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.util.ArrayUtil


روش های کاربردی برای آرایه ها

خلاصه

روش های عمومی

static String[] buildArray (String... arrays)

یک آرایه از محتویات ارائه شده بسازید.

static String join (String sep, Object... pieces)

دنباله ای از اشیا را به رشته ای تبدیل می کند که با sep مشخص می شود.

static <T> list (T... inputAry)

یک لیست/آرایه varargs را به یک ERROR(/List) تبدیل کنید.

روش های عمومی

buildArray

public static String[] buildArray (String... arrays)

یک آرایه از محتویات ارائه شده بسازید.

آرایه به دست آمده، به هم پیوستن arrays ورودی آرایه ها، به ترتیب اصلی آنها خواهد بود.

مولفه های
arrays String : آرایه هایی که باید به هم متصل شوند

برمی گرداند
String[] آرایه تازه ساخته شده

پیوستن

public static String join (String sep, 
                Object... pieces)

دنباله ای از اشیا را به رشته ای تبدیل می کند که با sep مشخص می شود. اگر یک Collection تصویب شود، فرض بر این است که عناصر آن مجموعه باید به هم ملحق شوند. در غیر این صورت، Object (های) ارسال شده را در یک ERROR(/List) می پیچد و به لیست تولید شده می پیوندد.

مولفه های
sep String : جداکننده رشته برای محدود کردن بخش های خروجی مختلف.

pieces Object : یک ERROR(/Collection) یا یک Array varargs از اشیاء.

برمی گرداند
String

فهرست

public static  list (T... inputAry)

یک لیست/آرایه varargs را به یک ERROR(/List) تبدیل کنید. این برای ساخت نمونه های ERROR(/List) با دست مفید است. توجه داشته باشید که این تفاوت با Arrays.asList(T...) است که آرایه برگشتی قابل تغییر است.

مولفه های
inputAry T : یک آرایه یا یک لیست varargs

برمی گرداند
یک نمونه ERROR(/List) با محتویات یکسان