با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

BinaryState

public final enum BinaryState
extends Enum< BinaryState >

java.lang. موضوع
java.lang.Enum < com.android.tradefed.util.BinaryState >
com.android.tradefed.util.BinaryState


Enum قبلاً حالت ON / OFF را با حالت ممنوع و غیرفعال IGNORE ضبط می کرد.

خلاصه

مقادیر Enum

BinaryState IGNORE

BinaryState OFF

BinaryState ON

روشهای عمومی

static BinaryState valueOf (String name)
static final BinaryState[] values ()

مقادیر Enum

چشم پوشی

public static final BinaryState IGNORE

خاموش

public static final BinaryState OFF

بر

public static final BinaryState ON

روشهای عمومی

ارزش

public static BinaryState valueOf (String name)

مولفه های
name String

برمی گردد
BinaryState

ارزش های

public static final BinaryState[] values ()

برمی گردد
BinaryState[]