با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

شرط اولویت مسدود کردن مسئله. همیشه مسابقه

public static class ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch
implements IMatcher <T> extends Object implements IMatcher <T>

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.util.ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch <T>


یک ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher که با هر شی مطابقت دارد.

خلاصه

سازندگان عمومی

AlwaysMatch ()

روشهای عمومی

boolean matches (T element)

تعیین کنید آیا element داده شده با شرایط لازم مطابقت دارد

سازندگان عمومی

AlwaysMatch

public AlwaysMatch ()

روشهای عمومی

مسابقات

public boolean matches (T element)

تعیین کنید آیا element داده شده با شرایط لازم مطابقت دارد

مولفه های
element T : شی مطابق

برمی گردد
boolean true صورت true شرط true است. در غیر این صورت false .