با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

IRunUtil.EnvPriority

public static final enum IRunUtil.EnvPriority
extends Enum< IRunUtil.EnvPriority >

java.lang.object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.IRunUtil.EnvPriority >
com.android.tradefed.util.IRunUtil.EnvPriority


Enum که تعیین می کند که آیا یک env خاص را تنظیم یا حذف می کند. متغیر دارای اولویت است

خلاصه

مقادیر Enum

IRunUtil.EnvPriority SET

IRunUtil.EnvPriority UNSET

روش های عمومی

static IRunUtil.EnvPriority valueOf (String name)
static final EnvPriority[] values ()

مقادیر Enum

تنظیم

public static final IRunUtil.EnvPriority SET

Unset

public static final IRunUtil.EnvPriority UNSET

روش های عمومی

ارزش

public static IRunUtil.EnvPriority valueOf (String name)

مولفه های
name String

برمی گرداند
IRunUtil.EnvPriority

ارزش های

public static final EnvPriority[] values ()

برمی گرداند
EnvPriority[]