SubprocessExceptionParser

public class SubprocessExceptionParser
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.util.SubprocessExceptionParser


کمکی برای رسیدگی به خروجی استثنا از اجراکنندگان فرمان استاندارد Tradefed.

خلاصه

زمینه های

public static final String EVENT_THREAD_JOIN

سازندگان عمومی

SubprocessExceptionParser ()

روش های عمومی

static String getPathFromStderr (String stderr)

مسیر فایل استثنای سریالی را استخراج کنید.

static void handleStderrException ( CommandResult result)

سعی کنید یک استثنای مناسب از stderr استخراج کنید، اگر نه به RuntimeException بچسبید.

زمینه های

EVENT_THREAD_JOIN

public static final String EVENT_THREAD_JOIN

سازندگان عمومی

SubprocessExceptionParser

public SubprocessExceptionParser ()

روش های عمومی

getPathFromStderr

public static String getPathFromStderr (String stderr)

مسیر فایل استثنای سریالی را استخراج کنید.

مولفه های
stderr String

برمی گرداند
String

handleStderrException

public static void handleStderrException (CommandResult result)

سعی کنید یک استثنای مناسب از stderr استخراج کنید، اگر نه به RuntimeException بچسبید.

مولفه های
result CommandResult

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException