با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

TestRecordInterpreter

public class TestRecordInterpreter
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.util.TestRecordInterpreter


TestRecord برای تبدیل نمونه TestRecord به یک قالب با سهولت قابل کنترل در Tradefed.

خلاصه

سازندگان عمومی

TestRecordInterpreter ()

روشهای عمومی

static CollectingTestListener interpreteRecord (TestRecordProto.TestRecord record)

TestRecord به CollectingTestListener .

سازندگان عمومی

TestRecordInterpreter

public TestRecordInterpreter ()

روشهای عمومی

interpreteRecord

public static CollectingTestListener interpreteRecord (TestRecordProto.TestRecord record)

TestRecord به CollectingTestListener .

مولفه های
record TestRecordProto.TestRecord : یک TestRecord کامل.

برمی گردد
CollectingTestListener CollectingTestListener دارای نتایج.