Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Chuỗi phiên bản được phép cho Android 2.1

Như được mô tả trong Phần 3.2.2 của Định nghĩa tương thích Android 2.1 , chỉ một số chuỗi nhất định được phép cho thuộc tính hệ thống android.os.Build.VERSION.RELEASE . Lý do cho điều này là các ứng dụng và trang web có thể dựa vào các giá trị có thể dự đoán được cho chuỗi này và để người dùng cuối có thể dễ dàng và đáng tin cậy xác định phiên bản Android chạy trên thiết bị của họ.

Vì các bản phát hành tiếp theo của phần mềm Android có thể sửa đổi chuỗi này, nhưng không thay đổi bất kỳ hành vi API nào, các bản phát hành đó có thể không đi kèm với Tài liệu Định nghĩa Tương thích mới. Trang này liệt kê các phiên bản được hệ thống dựa trên Android 2.1 cho phép. Các giá trị được phép duy nhất cho android.os.Build.VERSION.RELEASE cho Android 2.1 là:

  • 2.1

  • 2.1-cập nhật1