Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Tham chiếu Android HAL (cũ)

Xem hướng dẫn HAL để biết chi tiết về Lớp trừu tượng phần cứng (HAL) của Android.