Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
This page was translated by the Cloud Translation API.
Switch to English

Tài liệu cho các giao diện HIDL

Ngôn ngữ mô tả giao diện HAL (HIDL) chỉ định giao diện giữa HAL và người dùng. Nó định nghĩa các kiểu và các cuộc gọi phương thức, được thu thập vào các giao diện và gói. HIDL là một hệ thống để giao tiếp giữa các cơ sở mã có thể được biên dịch độc lập và dành cho giao tiếp giữa các quá trình. Xem hướng dẫn HIDL.

Tài liệu được tạo tự động cho các tệp HIDL (.hal) đã không được chấp nhận. Để biết chi tiết về thông số kỹ thuật của giao diện, hãy tham khảo các tệp nguồn HIDL trong AOSP.

Các tệp giao diện HIDL ở bốn vị trí khác nhau trong AOSP:

  • / phần cứng / giao diện
  • / khung / phần cứng / giao diện
  • / hệ thống / phần cứng / giao diện
  • / hệ thống / libhidl / vận chuyển

Xem các phần bên dưới để biết các liên kết đến các tệp nguồn HIDL ở mỗi vị trí.

/ phần cứng / giao diện

/ khung / phần cứng / giao diện

/ hệ thống / phần cứng / giao diện

/ hệ thống / libhidl / vận chuyển