مرجع کلاس سازگاری Nfc

#include < NfcAdaptation.h >

عملکردهای اعضای عمومی

مجازی ~ NfcAdaptation ()
خالی مقداردهی اولیه ()
خالی نهایی کردن ()
tHAL_NFC_ENTRY * GetHalEntryFuncs ()
خالی دانلود نرم افزار ()

توابع عضو عمومی استاتیک

سازگاری Nfc ثابت و GetInstance ()

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در سطر 64 پرونده NfcAdaptation.h .

مستندات سازنده و ویرانگر

virtual NfcAdaptation مجازی ( )
مجازی

مستندات عملکرد اعضا

بی اعتبار بارگیری نرم افزار ( )
باطل نهایی کردن ( )
tHAL_NFC_ENTRY * GetHalEntryFuncs ( )
NfcAdaptation و GetInstance ثابت ( )
ساکن
باطل اولیه کردن ( )

مستندات این کلاس از پرونده زیر ایجاد شده است: