مرجع سازه DerEncodedCertificate

مرجع سازه DerEncodedCertificate

#include < gps.h >

زمینه های داده

اندازه_ت طول
u_char * داده ها

توصیف همراه با جزئیات

یک ساختار داده ای که با استفاده از رمزگذاری DER گواهی X.509 را نشان می دهد

تعریف در خط 964 پرونده gps.h.

مستندات میدانی

u_char * داده

تعریف در سطر 966 پرونده gps.h.

size_t طول

تعریف در سطر 965 پرونده gps.h.


اسناد این ساختار از پرونده زیر ایجاد شده است:
  • سخت افزار / libhardware / شامل / سخت افزار / gps.h