مرجع ساختار FlpDeviceContextInterface

مرجع ساختار FlpDeviceContextInterface

#include < fused_location.h >

زمینه های داده

اندازه_ت اندازه
int (* inject_device_context ) (uint32_t فعال است Mask)

توصیف همراه با جزئیات

رابط توسعه یافته برای پشتیبانی از زمینه دستگاه.

تعریف در خط 507 پرونده fused_location.h .

مستندات میدانی

int (* inject_device_context) (uint32_t enabledMask)

داده های اشکال زدایی را به زیر سیستم FLP تزریق می کند. 0 را در موفقیت ، -1 در خطا را برگردانید.

تعریف در خط 515 پرونده fused_location.h .

size_t size

تنظیم شده بر روی sizeof (FlpDeviceContextInterface)

تعریف در خط 509 پرونده fused_location.h .


اسناد این ساختار از پرونده زیر ایجاد شده است:
  • سخت افزار / libhardware / شامل / سخت افزار / fused_location.h