مرجع ساختار GpsNavigationMessageCallbacks

مرجع ساختار GpsNavigationMessageCallbacks

#include < gps.h >

زمینه های داده

اندازه_ت اندازه
فراخوانی gps_navigation_message_message فراخوانی_پیام_نویسی
gnss_navigation_message_callback gnss_navigation_message_callback

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در سطر 2143 پرونده gps.h.

مستندات میدانی

gnss_navigation_message_callback gnss_navigation_message_callback

تعریف در سطر 2147 پرونده gps.h.

size_t size

بر روی sizeof (GpsNavigationMessageCallbacks) تنظیم کنید

تعریف در سطر 2145 پرونده gps.h.


اسناد این ساختار از پرونده زیر ایجاد شده است:
  • سخت افزار / libhardware / شامل / سخت افزار / gps.h