مرجع ساختار GpsNiCallbacks

مرجع ساختار GpsNiCallbacks

#include < gps.h >

زمینه های داده

gps_ni_notify_callback notify_cb
gps_create_thread ایجاد_نمونه_Cb

توصیف همراه با جزئیات

ساختار برگشت تماس GPS NI.

تعریف در خط 1094 پرونده gps.h.

مستندات میدانی

gps_create_thread create_thread_cb

تعریف در خط 1100 پرونده gps.h.

درخواست اعلان را از HAL به GPSLocationProvider ارسال می کند.

تعریف در خط 1099 پرونده gps.h.


اسناد این ساختار از پرونده زیر ایجاد شده است:
  • سخت افزار / libhardware / شامل / سخت افزار / gps.h