مرجع سازه GpsStatus

مرجع سازه GpsStatus

#include < gps.h >

زمینه های داده

اندازه_ت اندازه
GpsStatusValue وضعیت

توصیف همراه با جزئیات

وضعیت را نشان می دهد.

تعریف در خط 551 پرونده gps.h.

مستندات میدانی

size_t size

تنظیم شده روی sizeof (GpsStatus)

تعریف در خط 553 پرونده gps.h.

وضعیت GpsStatusValue

تعریف در خط 554 پرونده gps.h.


اسناد این ساختار از پرونده زیر ایجاد شده است:
  • سخت افزار / libhardware / شامل / سخت افزار / gps.h