مرجع ساختار GpsSvInfo

مرجع ساختار GpsSvInfo

#include < gps.h >

زمینه های داده

اندازه_ت اندازه
int prn
شناور snr
شناور ارتفاع
شناور آزیموت

توصیف همراه با جزئیات

ساختار قدیمی برای نشان دادن اطلاعات SV. منسوخ شد ، تا در نسخه بعدی Android حذف شود. به جای آن از GnssSvInfo استفاده کنید.

تعریف در خط 562 پرونده gps.h.

مستندات میدانی

آزیموت شناور

آزیموت SV در درجه.

تعریف در سطر 572 پرونده gps.h.

ارتفاع شناور

ارتفاع SV در درجه.

تعریف در خط 570 پرونده gps.h.

int prn

عدد شبه تصادفی برای SV.

تعریف در خط 566 پرونده gps.h.

size_t size

تنظیم شده بر روی sizeof (GpsSvInfo)

تعریف در خط 564 پرونده gps.h.

شناور snr

نسبت سیگنال به نویز.

تعریف در خط 568 پرونده gps.h.


اسناد این ساختار از پرونده زیر ایجاد شده است:
  • سخت افزار / libhardware / شامل / سخت افزار / gps.h