مرجع ساختار Sha1CertificateFingerprint

مرجع ساختار Sha1CertificateFingerprint

#include < gps.h >

زمینه های داده

u_char داده ها [20]

توصیف همراه با جزئیات

یک تعریف نوع برای اثر انگشت SHA1 که برای شناسایی گواهینامه های X.509 استفاده می شود اثر انگشت هضم گواهی DER است که آن را به طور منحصر به فرد شناسایی می کند.

تعریف در سطر 973 پرونده gps.h.

مستندات میدانی

داده های u_char [20]

تعریف در سطر 974 پرونده gps.h.


اسناد این ساختار از پرونده زیر ایجاد شده است:
  • سخت افزار / libhardware / شامل / سخت افزار / gps.h