bt_property_t ساختار مرجع

bt_property_t ساختار مرجع

#include < bluetooth.h >

زمینه های داده

bt_property_type_t نوع
int لن
خالی * وال

توصیف همراه با جزئیات

ساختار داده خاصیت آداپتور بلوتوث

تعریف در خط 260 پرونده bluetooth.h .

مستندات میدانی

int len

تعریف در خط 263 پرونده bluetooth.h .

تعریف در خط 262 پرونده bluetooth.h .

باطل * وال

تعریف در خط 264 پرونده bluetooth.h .


اسناد این ساختار از پرونده زیر ایجاد شده است:
  • سخت افزار / libhardware / شامل / سخت افزار / bluetooth.h