bt_uuid_t ساختار مرجع

bt_uuid_t مرجع سازه

#include < bluetooth.h >

زمینه های داده

uint8_t uu [16]

توصیف همراه با جزئیات

بلوتوث 128 بیتی UUID

تعریف در خط 131 پرونده bluetooth.h .

مستندات میدانی

uint8_t uu [16]

تعریف در خط 132 پرونده bluetooth.h .


اسناد این ساختار از پرونده زیر ایجاد شده است:
  • سخت افزار / libhardware / شامل / سخت افزار / bluetooth.h