btmce_callbacks_t ساختار مرجع

btmce_callbacks_t ساختار مرجع

#include < bt_mce.h >

زمینه های داده

اندازه_ت اندازه
تماس مجدد btmce_maste_masa از راه دور_ماده ها_Cb

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 35 پرونده bt_mce.h .

مستندات میدانی

btmce_remote_mas_instances_callback remote_mas_instances_cb

تعریف در خط 38 پرونده bt_mce.h .

size_t size

تنظیم شده بر روی sizeof (btmce_callbacks_t)

تعریف در خط 37 پرونده bt_mce.h .


اسناد این ساختار از پرونده زیر ایجاد شده است:
  • سخت افزار / libhardware / شامل / سخت افزار / bt_mce.h