مرجع ساختاری Consumir_Freq_range

مرجع ساختاری Consumerir_freq_range

#include < consumerir.h >

زمینه های داده

intحداقل
intحداکثر

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در سطر 29 پرونده konsumer.h .

مستندات میدانی

حداکثر int

تعریف در خط 31 پرونده konsumer.h .

حداقل دقیقه

تعریف در خط 30 پرونده konsumer.h .


اسناد این ساختار از پرونده زیر ایجاد شده است: