fingerprint_module مرجع سازه

fingerprint_module مرجع سازه

#include < fingerprint.h >

زمینه های داده

ساختار hw_module_t مشترک

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 257 پرونده اثر انگشت . h .

مستندات میدانی

ساختار hw_module_t مشترک است

روش های معمول ماژول اثر انگشت. این باید اولین عضو از شود fingerprint_module به عنوان کاربران این ساختار یک بازیگران hw_module_t به fingerprint_module اشاره گر در مواردی است که آن را شناخته شده hw_module_t ارجاع fingerprint_module .

تعریف در خط 264 پرونده اثر انگشت . h .


اسناد این ساختار از پرونده زیر ایجاد شده است: