keymaster_dsa_sign_params_t مرجع ساختار

keymaster_dsa_sign_params_t مرجع ساختار

#include < keymaster_common.h >

زمینه های داده

keymaster_digest_algorithm_t هضم_نوع

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 176 پرونده keymaster_common.h .

مستندات میدانی

تعریف در خط 177 پرونده keymaster_common.h .


اسناد این ساختار از پرونده زیر ایجاد شده است: