NativePoc.AfterFunction

public static interface NativePoc.AfterFunction

com.android.sts.common.NativePoc.AfterFunction


ساختار Lambda برای اجرا پس از اتمام اجرای PoC اما قبل از اظهار و پاکسازی.

خلاصه

روش های عمومی

abstract void run (CommandResult res)

روش های عمومی

اجرا کن

public abstract void run (CommandResult res)

مولفه های
res CommandResult

پرتاب می کند
Exception