NativePocAsserter

public interface NativePocAsserter

com.android.sts.common.NativePocAsserter


رابط برای یک ادعا کننده برای استفاده با NativePoc.asserter() .

خلاصه

روش های عمومی

default void checkCmdResult (CommandResult result)

پس از پایان PoC تماس گرفته می شود

default AutoCloseable withAutoCloseable ( NativePoc nativePoc, ITestDevice device)

قبل از اجرای PoC فراخوانی می‌شود، یک AutoCloseable را برمی‌گرداند که پس از پایان PoC بسته می‌شود

روش های عمومی

بررسی CmdResult

public void checkCmdResult (CommandResult result)

پس از پایان PoC تماس گرفته می شود

مولفه های
result CommandResult

با قابلیت بسته شدن خودکار

public AutoCloseable withAutoCloseable (NativePoc nativePoc, 
                ITestDevice device)

قبل از اجرای PoC فراخوانی می‌شود، یک AutoCloseable را برمی‌گرداند که پس از پایان PoC بسته می‌شود

مولفه های
nativePoc NativePoc

device ITestDevice

برمی گرداند
AutoCloseable

پرتاب می کند
Exception