Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ProcessUtil.KillException

public static class ProcessUtil.KillException
extends Exception

java.lang.Object
java.lang.Throwable
java.lang.Exception
com.android.sts.common.ProcessUtil.KillException


Bản tóm tắt

các lớp lồng nhau

enum ProcessUtil.KillException.Reason

nhà thầu công cộng

KillException (String errorMessage, ProcessUtil.KillException.Reason r)

Phương thức công khai

ProcessUtil.KillException.Reason getReason ()

nhà thầu công cộng

KillException

public KillException (String errorMessage, 
                ProcessUtil.KillException.Reason r)

Thông số
errorMessage String

r ProcessUtil.KillException.Reason

Phương thức công khai

getReason

public ProcessUtil.KillException.Reason getReason ()

trả lại
ProcessUtil.KillException.Reason