Hệ thốngUtil

public class SystemUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.SystemUtil


Các chức năng trợ giúp liên quan đến hệ thống khác nhau

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

static AutoCloseable withProperty (String name, String value, ITestDevice device)

Đặt giá trị của một thuộc tính cho đến khi đóng lại

Phương thức công khai

với tài sản

public static AutoCloseable withProperty (String name, 
        String value, 
        ITestDevice device)

Đặt giá trị của một thuộc tính cho đến khi đóng lại

Thông số
name String : tên thuộc tính cần set

value String : giá trị mà thuộc tính nên được đặt thành

device ITestDevice : thiết bị sử dụng

trả lại
AutoCloseable Nếu kích hoạt gỡ lỗi malloc thành công: một đối tượng sẽ vô hiệu hóa gỡ lỗi malloc khi đóng. Nếu kích hoạt gỡ lỗi malloc không thành công: null.

ném
DeviceNotAvailableException