ClusterCommandEvent.Type

public static final enum ClusterCommandEvent.Type
extends Enum< ClusterCommandEvent.Type >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandEvent.Type >
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandEvent.Type


Bản tóm tắt

Giá trị enum

ClusterCommandEvent.Type AllocationFailed

ClusterCommandEvent.Type ConfigurationError

ClusterCommandEvent.Type ExecuteFailed

ClusterCommandEvent.Type FetchFailed

ClusterCommandEvent.Type InvocationCompleted

ClusterCommandEvent.Type InvocationEnded

ClusterCommandEvent.Type InvocationFailed

ClusterCommandEvent.Type InvocationInitiated

ClusterCommandEvent.Type InvocationStarted

ClusterCommandEvent.Type TestEnded

ClusterCommandEvent.Type TestRunInProgress

ClusterCommandEvent.Type Unleased

Phương pháp công khai

static ClusterCommandEvent.Type valueOf (String name)
static final Type[] values ()

Giá trị enum

Phân bổ không thành công

public static final ClusterCommandEvent.Type AllocationFailed

ConfigurationError

public static final ClusterCommandEvent.Type ConfigurationError

ExecuteFailed

public static final ClusterCommandEvent.Type ExecuteFailed

FetchFailed

public static final ClusterCommandEvent.Type FetchFailed

InvocationCompleted

public static final ClusterCommandEvent.Type InvocationCompleted

InvocationEnded

public static final ClusterCommandEvent.Type InvocationEnded

Lời mời không thành công

public static final ClusterCommandEvent.Type InvocationFailed

InvocationInitiated

public static final ClusterCommandEvent.Type InvocationInitiated

InvocationStarted

public static final ClusterCommandEvent.Type InvocationStarted

TestEnded

public static final ClusterCommandEvent.Type TestEnded

TestRunInProgress

public static final ClusterCommandEvent.Type TestRunInProgress

Chưa phát hành

public static final ClusterCommandEvent.Type Unleased

Phương pháp công khai

giá trị của

public static ClusterCommandEvent.Type valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
ClusterCommandEvent.Type

giá trị

public static final Type[] values ()

Lợi nhuận
Type[]